Splošni pogoji najema stroja

1. Splošno
Najem strojev se izvede na osnovi sledeče navedenih pogojev in najemne pogodbe, ki jo skleneta najemnik in najemodajalec ob najemu. Nasprotujoči si pogoji ali drugačni pogoji najemnika, tudi če najemodajalec brezpogojno izvede najem, ne bodo predmet pogodbe. Najem orodja in opreme se vrši po dogovoru z osebjem podjetja ŽS Tekavčič d.o.o. za dobo 24, 48 ali 72 ur. Stroj morate vrniti pred pretekom dogovorjenega roka najema. V nasprotnem primeru se zaračuna vsaka dodatna ura v višini 3,00 €.

2. Pogoji za sklenitev najemne pogodbe
Najemnik je lahko le polnoletna oseba z državljanstvom RS in stalnim prebivališčem v RS. Svojo istovetnost najemnik izkaže z osebnim dokumentom ob sklepanju najemne pogodbe, poleg tega mora najemodajalcu predložiti tudi svojo davčno številko in varščino v gotovini. Znesek varščine znaša 150,00 € za vsak posamezen stroj. Varščino po pregledu stroja vrnemo zmanjšano za strošek najema stroja.

3. Predmet najema
Najemnik mora stroj uporabljati skrbno in primerno. S podpisom pogodbe o najemu najemnik potrjuje, da je stroj skupaj z navodili za uporabo prejel v nepoškodovanem stanju, da mu je bilo razloženo delovanje, varnostna navodila in pravilno ter varno ravnanje z napravo. Najemnik nima pravice do popravil oz. usposabljanja stroja, stroj pa mora pustiti v takšnem stanju kot ga je prejel. Najemnik dobi stroj z enim polnim rezervoarjem bencina in olja oz. z napolnjeno baterijo v primeru akumulatorskih strojev. Izjema so motorne kose, za katere mora najemnik dokupiti kosilno nitko. Ostale storitve (kot npr. brušenje verige), priprava oz. nastavitev stroja in predaja navodil se štejejo v ceno najema. Poškodb ali pomanjkljivosti na stroju, ki niso zavedene v protokol pri predaji, najemnik ne more uveljavljati. Ostale pomanjkljivosti mora najemnik pri predaji pokazati najemodajalcu. Najemnik najemodajalcu jamči za poškodbe, ki so na stroju nastale v času njegovega najema. Prav tako jamči za poškodbe nastale zaradi tretje osebe kot tudi za izgubo naprave (npr. kraja) v času najema v primeru, da ne more dokazati svoje nedolžnosti.

4. Vračilo
Najemnik mora v določenem času vrniti očiščen stroj, pripravljen za uporabo, z vsemi dodatnimi deli, ki so vključeni v predmet najema. V primeru okvare na stroju mora najemnik obvestiti najemodajalca. V primeru, da je stroj vrnjen poškodovan, neočiščen in brez vseh dodatkov, je najemodajalec upravičen, da vse stroške odpravljanja pomanjkljivosti in popravil, kot tudi čas za popravila in čiščenje, obračuna od vplačane varščine. V primeru izgube stroja ali popravil, ki bodo presegala znesek določene varščine, najemodajalec te stroške dodatno zaračuna najemniku.

5. Dolžnosti najemnika
Najemnik je dolžan najet stroj uporabljati primerno in v skladu z navodili za uporabo ter dodeljenimi varnostnimi predpisi za predvideno uporabo. Stroja ne sme uporabljati pod vplivom alkohola ali drugih sredstev, ki lahko vplivajo na psiho-fizično delovanje osebe. Stroj mora zaščititi pred preobremenitvijo. Stroj lahko uporablja samo z dovoljenimi pogonskimi snovmi, ki so primerna za določeno napravo (voda, olje, maščoba, gorivo itd.). Stroj mora zaščititi pred krajo, poškodbami in neupravičeno uporabo tretjih oseb, kot tudi pred vremenskimi vplivi. V primeru kraje, poškodb ali neupravičene uporabe tretje osebe, mora najemnik to nemudoma sporočiti najemodajalcu in primer prijaviti tudi na policiji.

6. Odgovornost najemodajalca
Najemodajalec jamči, da bo najemniku v najem predan stroj v tehnično brezhibnem stanju. Najemodajalec ne jamči za škodo nastalo zaradi neprimerne uporabe naprave ali v primeru, da najemnik napravo neupravičeno preda tretji osebi.

Prikaz spletne strani še ni prilagojen za mobilne naprave.
Prosimo odprite jo v napravi z večjim zaslonom.